Wsparcie Biznesu

 

WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Prowadzisz firmę:

 • masz wątpliwości co do uczciwości Twojego kontrahenta
 • udzielasz kredytu kupieckiego, sprzedajesz usługi i towary na długi termin płatności
 • angażujesz duże środki w rozwój swojej firmy i współpracę z kontrahentami
 • nieuczciwa konkurencja działa na Twoją niekorzyść

Sprawdzimy dla Ciebie wiarygodność, uczciwość, wypłacalność partnera biznesowego.

ZWALCZANIE NIELEGALNEGO HANDLU PODROBIONYMI PRODUKTAMI

Ochrona MARKI / ZNAKU TOWAROWEGO to bardzo ważna kwestia bezpieczeństwa oraz renomy każdej firmy. Podrabianie produktów lub usług to ogromny problem dla wielu firm. Wiąże się to nie tylko z utratą części dochodów. Podrabiane produkty są często dużo gorszej jakości więc „pracują” na obniżenie renomy firmy w oczach nieświadomych oszustwa klientów. A w przypadku podrabianej żywności i leków finał może być tragiczny.

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

 • rejestracji znaku towarowego
 • wyszukiwania podrabianych marek na rynku oraz organizowanie zakupu kontrolowanego
 • dostarczania dowodów w sprawie naruszenia chronionego znaku towarowego
 • wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych
 • ograniczanie skutków wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym
 • odzysk strat poniesionych w wyniku działalności przestępczej
 • współdziałanie z organami ścigania oraz własne czynności wykonywane w kierunku likwidacji wytwórni towarów z podrobionym znakiem towarowym
 • reprezentacja przed sądami

DORADZTWO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO

Każda organizacja – firma jest narażona na zewnętrzne jak i wewnętrzne ataki ze strony konkurencji, nieuczciwych kontrahentów oraz własnych pracowników. Należy więc zrobić wszystko aby te niebezpieczeństwa wyeliminować i zabezpieczyć organizację przed ich powstawaniem oraz ewentualnymi skutkami:

 • działaniem pracowników na szkodę firmy
 • „wycieku” ważnych informacji
 • Korupcji
 • nie stosowaniem się pracowników do klauzuli o współpracy z konkurencją
 • kradzieżami mienia, dokumentów
 • szkodliwymi działaniami ze strony partnerów biznesowych i firm zewnętrznych

WERYFIKACJA JAKOŚCI PRACY- CONTROLLING PRACOWNIKA W TERENIE

„Kontrola jest najwyższą formą zaufania” jak mawiał Feliks Dzierżyński. Wewnątrz firmy/organizacji zatrudniającej wielu pracowników istnieje duże zagrożenie ze strony najcenniejszej wartości firmy jaką są ludzie. Często oddani i pracowici czasem schodzą na złą drogę. Bardzo często odbywa się to po za wiedzą Szefa. Jeśli macie Państwo bezgraniczne zaufanie do swoich pracowników to zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi usługami z naszej oferty. Kiedy jednak pracownicy działający ze zbytnią swobodą budzą podejrzenia możemy zaproponować:

 • szczegółowy harmonogram z dnia pracy pracownika
 • dokumentację fotograficzną
 • weryfikację jakości pracy
 • sprawdzenie lojalności pracownika
 • analizę opinii o pracowniku bezpośrednio wśród klientów
 • na życzenie sprawdzamy zawodową i prywatną przeszłość pracownika

Wyprzedzając fakty pomożemy zweryfikować przyszłego pracownika już na etapie rekrutacji:

 • sprawdzimy zgodność CV ze stanem faktycznym
 • zweryfikujemy opinię u poprzednich pracodawców
 • stworzenie opinii środowiskowej również pod kątem karalności

KONTROLA PRACOWNIKA NA ZWOLNIENIU CHOROBOWYM

Z danych ZUS wynika, że zwolnienia lekarskie kosztują go 10 mld zł rocznie: 5 mld wypłacają chorym pracodawcy, którzy ponoszą koszty wynagrodzenia za maksymalnie 33 dni choroby w roku. Na jednego pracownika przypada w Polsce średnio 37 dni chorobowego rocznie. Co wtedy kiedy zwolnienie jest „lewe” a pracownik wcale nie jest chory?

Sam ZUS kontroluje chorych pracowników. Robią to też pracodawcy a coraz częściej firmy detektywistyczne.

Proponujemy kompleksowe ustalenie stanu faktycznego czyli potwierdzenie lub zaprzeczenie choroby pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym . W przypadku symulowania choroby i wykonywania pracy zarobkowej dostarczamy dowody takiego stanu rzeczy.

ANALIZA KONKURENCJI NA RYNKU

Szukacie Państwo informacji na temat konkurencji w branży w której działacie oraz chcecie przeanalizować rynek i konkurencję? Proponujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie:

 • Analiza i obserwacja konkurencji
 • Dyskretny wywiad gospodarczy wśród wybranych kontrahentów
 • Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości
 • Ustalenie majątku konkurencji
 • Strategie działania konkurencji
 • Weryfikacja właścicieli, członków zarządu, kadry zarządzającej
 • Ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego
 • Ustalenie możliwości produkcyjnych wskazanych podmiotów z podziałem na poszczególne produkty
 • Ustalenie kontrahentów krajowych i zagranicznych
 • Wysokość i charakterystyka wynagrodzeń pracowniczych
 • Ustalenie przeszłości w tym karalności członków zarządu
 • Obecne inwestycje i inwestorzy zewnętrzni
 • Analiza finansowa firmy oraz członków zarządu w tym zadłużenia

KORUPCJA- ZWALCZANIE

Proponujemy Państwu kompleksowe działania w zakresie zwalczania korupcji w Państwa firmie:

 • audyt zagrożeń na każdym szczeblu organizacji uwzględniając najbardziej wrażliwe obszary jak proces zamówień oraz sprzedażny
 • w przypadku podejrzenia działań korupcyjnych w Państwa przedsiębiorstwie prowadzimy dochodzenie i zbieramy dowody weryfikujemy pracowników również metodą prowokacji- wabika co do możliwości uzyskania korzyści majątkowej
 • po zebraniu dowodów prowadzimy sprawę zgodnie z życzeniem zleceniodawcy a jeśli trzeba to doprowadzamy do rozpoczęcia postępowania karnego przez organy ścigania w tym Prokuraturę

KORUPCJA GOSPODARCZA (ART. 296A)

Art. 296a

 • 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda albo przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

Przykład 1:

Właściciel firmy produkcyjnej spotkał się z niepokojącym zjawiskiem w swojej firmie w procesie doboru składników do produkcji wyrobów. Grupa technologów nie była w stanie skomponować produktu przy wykorzystaniu tanich, jednocześnie dobrych składników krajowych. Dopiero zastosowanie składników zagranicznych, de facto droższych przynosiło efekty.

Przypadkowo właściciel dowiedział się, że firma sprzedająca zagraniczne komponenty daje atrakcyjne prowizje jego technologom. Producent zwolnił ekipę technologów i zatrudnił nowych, którym udało się wykorzystać tańsze składniki.

Przykład 2:

Księgowy w dobrze prosperującej firmie posiada bardzo dokładne dane o swoim przedsiębiorstwie, jego kondycji, udziale w rynku, zamierzeniach eksportowych  czy importowych. Sprzedaje je konkurencyjnej firmie za setki tysięcy złotych. Dzięki temu  firma konkurencyjna zyskuje przewagę na rynku  i to ona przejmuje zlecenia i obsługę  (w tym marketów). Przegrany w tej nierównej walce po kilku miesiącach zawiesza działalność. Okazuje się jednak, że jest świadek przekupstwa księgowego i sprawa trafia na  policję, a  potem do prokuratury.

Łapownictwo:

Jest najbardziej rozpowszechnioną formą korupcji powodowaną lukratywnymi zyskami oraz innymi formami przynoszącymi korzyści w wyniku wpływu niektórych działań lub decyzji strony przyjmującej łapówkę lub korzystającej z niej. Łapownictwo pobudza procedury nadmiernej regulacji i biurokratyzacji. Łapownictwo może przyjmować formę transferu części zasobów do urzędników rządowych. Przekupstwo dokonane jest wtedy, gdy przedstawicielowi służb publicznych a oferowano, obiecano lub zagwarantowano te zasoby w zamian za natychmiast przeprowadzone lub oczekiwane działanie. Przekupstwo może być zainicjowane przez osobę domagającą się łapówki lub przez osobę ją oferującą. Korzyści mogą się różnić: od pieniędzy i innych wartościowych rzeczy po mniej oczywiste, takie jak wewnętrzna informacja czy zatrudnienie. Łapownictwo jako działalność nielegalna w zakresie relacji korupcyjnych jest dokonywana pomiędzy stronami zaangażowanymi, które poświęcają czas i zasoby, by uchronić ich tajemnicę przed niestabilnością i zniszczeniem reputacji w przypadku ostatecznego wycieku informacji. Prawnicy również rozwinęli typologię łapownictwa. Łapownictwo jako forma korupcji może być czynne lub bierne,  w ramach urzędu publicznego lub relacji biznesowych. Różne typy łapówek mają inne konsekwencje, w zależności od poziomu mogą obejmować pokusy pojedynczych polityków, jak również politycznego krajobrazu: określonych frakcji i partii politycznych, od niebywale wysokich jednorazowych płatności w określonym celu po dotacje, aby umożliwić wpływanie

Więcej na stronie Biura Wywiadu Gospodarczego Security-SPY